Algemene Voorwaarden DiesLeuk.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen DiesLeuk.nl (een handelsnaam van CABBO Media), hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 – Bestellen
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper. Een bestelling is niet geldig indien verkoper uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

Artikel 3 – Prijzen en kosten
De prijzen in de online winkel van verkoper zijn inclusief 21 % btw en exclusief verzendkosten, mits anders aangegeven. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is.

Artikel 4 – Levering en levertijden
De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door de verkoper. Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen of onderdelen van een te maken meubel of product niet op voorraad zijn, dan krijgt koper daarvan uiterlijk 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst per e-mail bericht. Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor een correct werkende e-mailbox, zodat dergelijke notificaties ontvangen kunnen worden. Mocht de maximale levertijd verstreken zijn en verkoper heeft in deze leverperiode koper per e-mail aangegeven dat de levering vertraagd is en koper heeft deze e-mail over het hoofd gezien (bijvoorbeeld omdat deze in de spambox terecht is gekomen) dan geeft dit koper geen recht op restitutie. Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product heeft ontvangen. Zonder voorafgaande toestemming van verkoper mogen de producten niet aan verkoper teruggestuurd worden. Indien koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient zij artikelen onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De retourkosten zijn altijd voor rekening van de koper.

Uitgesloten van het wettelijke retourrecht zijn maatwerk en producten die worden vervaardigd op basis van een een individuele keuze of beslissing van de koper. Denk hierbij aan specifieke afmetingen, soort afwerking (beits/wash) en/of accessoires zoals handgrepen, knoppen, stickers, etc. waar de koper uit kan kiezen tijdens haar bestelling.

Koper is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van de locatie waar de producten geleverd worden zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels etcetera. Mocht een product door een locatiebeperking niet geleverd kunnen worden, dan geeft dit koper geen recht op restitutie.

Artikel 6 – Klachten
Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • onredelijk gebruik;
  • gebruik voor commerciële doeleinden;
  • gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  • onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden;
  • door professioneel gebruik;
  • het werken en kromtrekken van hout
  • kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen

Artikel 7 – Transportgarantie
Alle pakketten boven de 10kg worden door verkoper verzekerd (tot EUR 500,-) verzonden. Als u vóór ingebruikname van het product schade constateert aan het meubel of schade constateert aan een verpakt product, neem dan meteen contact op met verkoper. Als u het pakket (indien verpakt) al hebt geopend op het moment dat u de schade constateert, dient u beschadigingen aan artikelen binnen 2 werkdagen na levering per e-mail te melden bij verkoper anders worden deze niet meer geaccepteerd.

Artikel 8 – Prijs & betaalmethoden
Verkoper heeft drie betalingsmogelijkheden: iDeal: Bij betaling via iDeal kunt u direct online betalen via uw eigen bank. Overboeking: Betaling per overboeking via uw eigen bank. Betaling bij aflevering: In dit geval betaalt u bij aflevering met contant geld.

Verkoper is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bepaald bedrag overstijgen en boven EUR 1500,00. Voor deze opdrachten dient 50% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% bij levering. De opdracht wordt ingedeeld zodra de aanbetaling binnen is. Indien de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn, alvorens afhaling mogelijk is.

Zolang hetgeen aan verkoper door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt verkoper het recht van de door Koper geleverde goederen met betrekking tot het verschuldigde tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de Koper.

Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is verkoper gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin verkoper zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van EUR 750,00.

Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan verkoper verschuldigde. Door verkoper geleverde goederen, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht door koper en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door koper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan

Artikel 11 – Garanties
Hout is een natuurproduct en kan gaan werken en/of kromtrekken. Gedurende de winterperiode zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis lager wordt, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout of het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheuren.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 – Bedrijfsinformatie
DiesLeuk.nl (CABBO Media, h.o.d.n. DiesLeuk)
Kruidenstraat 27
6681 NG Bemmel
Nederland
info@diesleuk.nl
KvK: 09134526
BTW: NL164651445B01

0